Utsläppsrätter drar upp kraftpriserna

Utsläppsrätter drar upp kraftpriserna

Den europeiska utsläppsmarknaden (EU ETS) har haft sina utmaningar sedan starten i början på 2000-talet. Marknaden, som även är en del av Kyoto-avtalet, har präglats av stora prisfluktuationer och politiska dragkamper. Att marknadsanpassa en reducerad användning av fossil energi tvärs över landsgränserna har samtidigt varit ett pionjärarbete.

Låga priser

Efter finanskrisen och den stora utflyttningen av stål- och pappersproduktion från Europa, har utsläppen från industrin minskat kraftigt. Ett överskott av kvoter har byggts upp och priserna har länge legat på mycket låga nivåer. Låga priser stimulerar inte industrin varken till koldioxidsanering eller omläggning till renare energiförbrukning. Dessutom har subventionsdriven utbyggnad av förnybar energi också minskat användningen av fossil energi. Europa ligger bra till för att nå målen för utsläppsnedskärningar 2020, men det är andra faktorer än utsläppsmarknaden som har bidragit till detta. Ändå har nog rädslan för högre utsläppspriser i framtiden bidragit till att hålla igen en del investeringar som berör användning av fossil energi. Politikerna vill att priset för utsläpp ska gå upp för att kunna fasa ut användningen av kol och fasa in förnybara energikällor.

 

Market Stability Reserve (MSR)

Utsläppsmarknaden har inte haft önskad effekt och därför präglats av politiska ingrepp för att försöka höja priset för utsläpp. Vid nyår träder en ny marknadsreglering, MSR, i kraft. Mekanismen har till avsikt att reducera antalet utsläppstillstånd som släpps på marknaden, så att det stora överskottet av utsläppstillstånd minskas. Detta hoppas politikerna ska leda till högre utsläppspriser. Högre priser kommer till att börja med ge incitament för att ersätta kolkraft med gaskraft, men i förlängningen leda till att all användning av fossil energi fasas ut till fördel för förnybar energi. Eftersom den europeiska marknaden, och till viss del även den nordiska, fortfarande är beroende av kol- och gaskraft, kommer ändringar i priset på utsläppsrätter ha stort inflytande på elpriserna ett bra tag framöver. Detta kommer att vara fallet ända fram tills marknaden en vacker dag blir oberoende av kol- och gaskraft, eller att fossil energi får litet eller inget inflytande på kraftpriserna. Av många politiska ingrepp på marknaden är kanske detta den åtgärd som ser ut att kunna få störst effekt.

 

Vill du också få våra analyser til din e-postadress?