Om oss

Vi önskar vara ditt viktigaste bidrag till en hållbar framtid

Vi önskar vara ditt viktigaste bidrag till en hållbar framtid

Vi önskar vara ditt viktigaste bidrag till en hållbar framtid

Vi erbjuder ren energi, spetskompetens och teknologi som gör det möjligt för industribolag, företag och offentliga verksamheter att bli ledande på området klimatvänliga energilösningar.

 

Kärnverksamheten är förvaltning och handel av förnybar energi på den nordiska och europeiska elmarknaden å kundernas vägnar.

Du kan besöka våra kontor i Tyskland (Berlin och München), Schweiz (Zürich), Sverige (Stockholm och Göteborg) och Norge (Oslo, Arendal och Kristiansand). Men du hittar våra kunder nästan över hela världen.

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Entelios arbetar för minskade utsläpp, effektivare resursanvändning och ett ökat personligt ansvar för miljöarbetet.

Vår vision är att våra kunder ska se oss som en långsiktig samarbetspartner inom energi och miljöfrågor. Därför är det viktigt att våra energiprodukter och energitjänster är hållbara och tar hänsyn till miljö, klimat, människa och samhälle även när värdekedjan och livscykeln medräknas.

Vårt miljöarbete skall vara integrerat i alla delar av vår verksamhet och bidra till ansvarstagande och ett högt förtroende hos kunder och andra intressenter. På så sätt stärker vi vår konkurrenskraft för att styra mot en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. 

Detta uppnås genom att:

 • Vi erbjuder kunder produkter och tjänster som har låg miljö- och klimatpåverkan.
 • Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda och därmed öka mängden förnybar och återvunnen energi i energisystemet.
 • Vi ska verka för ett hållbart resursutnyttjande.
 • Vi ska utbilda personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
 • Vi ska ställa lika höga miljökrav på våra leverantörer som på oss själva.
 • Vi ska genom vårt miljöarbete och ständiga förbättringar minska verksamhetens klimatpåverkan genom att använda hållbara produkter och tjänster, minimera avfall och transporter, samt ställa miljökrav vid upphandlingar.
 • Vi ska minst leva upp till och helst överträffa gällande miljöstiftningar, policys, regler och andra relevanta krav för vår verksamhet

 

Kontaktperson för Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

En god och hälsosam arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss på Entelios.

Vi arbetar för en trivsam och effektiv arbetsplats som skapar engagerade och motiverade medarbetare. Vår arbetsmiljö präglas av en öppenhet och att alla individer behandlas jämlikt och med respekt.

Målsättningen med Entelios sitt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysisk, psykisk och socialt sund arbetsplats som upplevs utvecklande för alla medarbetare. Detta uppnås genom en tydlig struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet och genom att uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa.

Vi gör detta genom att:

 • Alltid sätta säkerheten först.
 • Ha ett tydligt ledarskap som vägleder och skapar delaktighet.
 • Integrera säkerhet och arbetsmiljö i den dagliga verksamheten.
 • Varje medarbetare ges de förutsättningar som krävs för att uppnå våra mål och utmaningar.
 • Psykosociala och fysiska risker identifieras, analyseras och hanteras på alla nivåer i verksamheten.
 • Lyfta fram goda exempel och ta lärdom av varandras kunskaper och arbetssätt.
 • Leva upp till gällande arbetsmiljölagstiftningar, policys, regler och andra relevanta krav för vår verksamhet.
 • Prioritera arbetsmiljö och säkerhet i samtliga beslut som tas inom företaget. Genom medverkan från alla medarbetare skapar vi en trivsam arbetsplats utan olyckor och ohälsa.

Miljömål

Miljömål

Entelios arbetar kontinuerligt med miljöstyrning. I Sverige omfattas verksamheten av miljöledningssystemet ISO 14001. Syftet med ledningssystemen är att minska miljöpåverkan från våra tjänster och produkter. 

Genom dokumentation av ansvarsfördelning och rutiner i miljöfrågor kan vi stegvis upptäcka brister och formulera förbättringsprogram.

För Entelios innebär detta bland annat att vi informerar våra kunder om hur olika kraftproduktionskällor påverkar klimatet, samt att vi erbjuder våra kunder båda miljömärkt el och klimatkompensationslösningar.

Våra tjänster kräver avstämningar med våra kunder ett flertal gånger om året. Idag försöker vi i allt större utsträckning att genomföra möten via telefon och internet för att minska vår direkta klimatpåverkan, samtidigt som vi minskar antalet skickade pappersfakturor.

Entelios Miljömål: 

 
 • Minska utsläpp från flygresor med 5% jämfört med föregående år
 • Minska förbrukningen av papper med 2% jämfört med föregående år

Entelios ska förenkla kundernas miljöarbete genom att: 

 • Öka försäljningen av el från förnybara bränslen
 • Öka försäljningen av klimatkompensation och klimatrelaterade tjänster

 

Intyg ISO 14001.

Kontaktperson för Miljömål

Vårt miljöledningssystem

Vårt miljöledningssystem

Entelios miljöarbete planeras, styrs och följs upp genom vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. 

Vi arbetar med ständiga förbättringar inom såväl miljö som utveckling av administration och tjänster mm.

Ledningssystemet innebär att verksamhetens miljöpåverkan analyseras. Mål och handlingsplaner tas fram för aktiviteter som bedöms vara mest miljöstörande. Arbetet med att minska miljöpåverkan följs upp genom mätningar och revisioner.

Alla som jobbar hos oss har kunskap och kännedom om hur verksamheterna påverkan miljön. Vi utvärderar vårt arbete varje år genom miljörevisioner. Interna revisioner varvas med revision av en tredje part.

Certifieringen garanterar ”ständig förbättring” och kontinuitet i arbetet. Det blir en grundbult för det fortsatta arbetet och vår strävan att ständigt bli bättre.

Kontaktperson för Miljöledningssystem Sverige

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Vår vision på Entelios är att våra kunder ska se oss som en långsiktig samarbetspartner inom energi- och miljöfrågor.

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. På en elmarknad i ständig förändring är det viktigt att ha en stark vision som vägleder arbetet. 

Det är viktigt för oss att våra produkter och tjänster är hållbara ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv även när värdekedjan och livscykeln räknas med. Vi tar vårt ansvar för en hållbar utveckling genom att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi har ett integrerat hållbarhetstänk genom hela verksamheten och arbetar för att ständigt minska vår egen klimatpåverkan. Den klimatbelastning som vi inte lyckas minimera klimatkompenseras.

I Sverige har vi idag 100% vindkraft, men har valt att ta ett större klimatansvar genom att klimatkompenserar elförbrukningen ur ett LCA-perspektiv. Under 2016 sålde vi totalt 8,6TWh miljöel vilket utgör 85 % av vår totala elförsäljning

Här kan du läsa mer: