Hållbar utveckling

Vår vision på Entelios är att våra kunder ska se oss som en långsiktig samarbetspartner inom energi- och miljöfrågor.

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. På en elmarknad i ständig förändring är det viktigt att ha en stark vision som vägleder arbetet. 

Det är viktigt för oss att våra produkter och tjänster är hållbara ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv även när värdekedjan och livscykeln räknas med. Vi tar vårt ansvar för en hållbar utveckling genom att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi har ett integrerat hållbarhetstänk genom hela verksamheten och arbetar för att ständigt minska vår egen klimatpåverkan. Den klimatbelastning som vi inte lyckas minimera klimatkompenseras.

I Sverige har vi idag 100% vindkraft, men har valt att ta ett större klimatansvar genom att klimatkompenserar elförbrukningen ur ett LCA-perspektiv. Under 2016 sålde vi totalt 8,6TWh miljöel vilket utgör 85 % av vår totala elförsäljning

Här kan du läsa mer: