Energy Services

Förenkla din vardag med våra administrativa tjänster, rapporter och verktyg.

Energi och kostnadsuppföljning

Energi och kostnadsuppföljning

Vill du ha en enklare form av energianalys? En energi och kostnadsuppföljning av företagets totala energikostnader, gör det enklare att identifiera effektiviseringsåtgärder och reducera företagets energikostnader.

Beräkningar görs på basis av historiska timvärden för att fastställa mervärdet och föreslå åtgärder för att minska kundens totala energikostnader. Det utarbetas en separat rapport som skall presentera beslutsunderlag för vidare genomföringsåtgärder.

Med analysen som grund kan vi sedan hjälpa dig att göra förbättringar och använda energin på bästa sätt.

Kontaktperson för Energi och kostnadsuppföljning

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services

Energianalys

Energianalys

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska energianvändning? Då ska du börja med att göra en energikartläggning. 

Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning.

En energianalys är en djupgående energianalys om företagets energianvändning. Analysen ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och redovisar företagets totala energikostnader.

Hela energianalysen dokumenteras i en tydlig rapport. Med ett genomarbetat beslutsunderlag blir det betydligt enklare att gå vidare till genomförande av föreslagna åtgärder.

Du får också reda på hur du kan minska användningen av energi och vad den investeringen kostar. Dessutom får du nyckeltal som kan användas som budgetunderlag.

Du vet väl att du kan söka upp till 50 000 kronor i stöd av energimyndigheten? Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Läs mer om hur mycket stöd ditt företag bör söka här.

Kontaktperson för Energianalys

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services

Effektanalys

Effektanalys

Har ditt företag höga nätkostnader? Vi hjälper våra företagskunder att planera sin elanvändning och reducera nätkostnaderna.

Effektanalysen kartlägger löpande energi – och effektförbrukning genom att identifiera kundens efterfrågeflexibilitet.

Rapporten kommer att framhäva eventuella onormala utslag i effekt och ge en förklaring av förbrukningsmönstret.

Entelios har genomfört kundanalyser i många olika segment och erfarenhetsmässigt är det lite fokus på tariffoptimering med effektstyrning hos företag idag. Ett effektprojekt, där det presenteras en nulägesanalys för att förstå dagens situation, kan hjälpa företaget att reducera sina energikostnader och redovisa tilltagsplaner för effektiveffektstyrning.

Effektanalysen omfattar:

 • Teknisk genomgång av anläggningen tillsammans med driftpersonal, för att identifiera relevanta mätpunkter och styrbara laster med flexibilitet.
 • Förbrukningsanalys av utvalda mätpunkter och effektberäkningar med hänsyn på historiskt timmevärde.
 • Presentation av resultat och kostnadsberäkning för implementering av våra systemtjänster MaxGuard och Switch.

Kontaktperson för Effektanalys

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services

Konsultation och projektledning

Konsultation och projektledning

Hållbara energilösningar är viktiga för framtiden.

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla, projektera och driva projekt inom förnybar energi? Att producera egen energi och att utnyttja förnybara resurser är något vi jobbar med i stor utsträckning.

Entelios Partner Program baserar sig på ett samarbete med kunder för att förstärka miljö- och hållbarhet. Vårt bidrag i detta sammanhang är vår kompetens inom planering, konstruktion, projektledning inom förnybar produktion, till exempel solcellsproduktion och småskalig vattenproduktion.

Vi kan bistå med rådgivningstjänster i olika faser av ett projekt. Från förstudieutredningar till kravspecifikation, inhämtning av anbud och uppföljning av leverans.

Exempel på innehållet i den här typen av projekt är:

 • Projektuppstart och organisering
 • Förbrukningsanalys med teknisk besiktning
 • Produktionssimulering i analyseringsverktyget Archelios och PVsyst
 • Förbrukningsoptimering av egenproduktion
 • Kostnad-nytta-analys av solcellsanläggning kopplat till effektstyrning
 • Presentation av resultat

Genom att etablera ett långsiktigt samarbete kommer vi bidra till att uppfylla kundens vision och definiera målinriktade projekt som sammanfaller med företagets grundläggande värderingar. 

Kontaktperson för Konsultation och projektledning

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services

Max Guard

Max Guard

Realtidsövervakning och kontroll av effektuttag.

Syftet med denna tjänst är att kunna styra och begränsa effektuttaget per mätpunkt så att kunden kan ha kontinuerlig kontroll  över sina nätkostnader.

Många företag tampas med en ojämn belastning av sitt nät. Under korta perioder belastas elnätet extremt hårt. Det får till följd att systemet måste dimensioneras för att klara dessa toppar och det ger ökade kostnader i form av effekt-/energiavgifter. MaxGuard kan användas för att bevaka dessa toppar och sända ut styrsignaler för att slå av och/eller begränsa oprioriterade laster. Detta ger minskade effektkostnader. Styrningen kan ske på flera sätt och det vanligaste sättet är att övervaka den genomsnittliga effekten under en medelvärdesperiod. Om effekten är på väg att stiga över en given gräns sänds en signal till en utgång som slår av lasten under en kortare period.  Styrningen kan även ske i steg, där effekten av flera laster samverkar för att minska det momentana effektbehovet för fabriken.

Partnerprogrammet innefattar:

 • Konsulttjänster inom tariffoptimering och uttagsprofiler
 • Analys för utvärdering av besparingspotential
 • Teknisk lösning och realisering av projekt
 • Drift, support och övervakning av teknisk infrastruktur

Tidigare erfarenheter av MaxGuard har visat potential för att kunna reducera nätkostnaderna kopplat till effektuttag med ca: 10–30% per år.

Läs kundexempel IKEA.

Kontaktperson för Max Guard Energistyring

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services

Förenkla din vardag med våra administrativa tjänster och produkter

Förenkla din vardag med våra administrativa tjänster och produkter

Därför satsar vi både på att förbättra och utveckla våra administrativa tjänster och produkter som gör din vardag enklare. Vi är kända för vår goda service och vi har väldigt nöjda kunder som årligen bekräftas i vår kundundersökning.

God service och nöjda kunder
Samtliga våra tjänster och produkter är i dag framtagna efter våra kunders behov och önskemål och vi har en av branschens vassaste administration med egna IT-utvecklare.

Flexibla lösningar
Vi erbjuder idag en rad kundanpassade lösningar gällande rapporter, statistik och bokföring och är flexibla gällande våra kunders önskemål.

Kontaktperson för Administrativa tjänster

Vår kundzon - Sveriges vassaste energistatistik?

Vår kundzon - Sveriges vassaste energistatistik?

Energioptimera din verksamhet. Få tid över till ditt företags huvudverksamhet. Vi har utvecklat kundzonen så att du ska kunna fokusera på åtgärder utifrån användandet.

Kundzonen ger dig

 • Generiska rapporter på energistatistik över alla energibärare
 • Generiska rapporter på kostnadsstatistik över alla energibärare
 • Generiska on-line portföljrapporter inkl indexreferensuppföljning
 • Klimatrapportering enligt GHG-protokollet (GHG - Standards and guidance regarding corporate greenhouse gas accounting and reporting)
 • Alla dina rapporter samlat på ett ställe

 

Till kundzonen

Kontaktperson för Kundzonen

Vi samordnar. Du sparar tid.

Vi samordnar. Du sparar tid.

Har du tröttnat på att inte ha en god överblick över dina totala energikostnader? Tar det tid från din vardag att söka reda på relevant energiinformation i uppföljningen av dina energikostnader?

Vi vet hur det ser ut, förstår dina utmaningar och har en lösning – fakturasamordning.
Fakturasamordning kan appliceras på alla dina elabonnemang men även på andra fakturerade energimedia som du har. Tjänsten innebär att vi hanterar alla fakturor för dina berörda energiabonnemang (el, nät, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, närvärme mm). Sedan fakturerar vi kostnaderna tillsammans med kostnad för energi redovisat per mediaslag.

Fakturasamordning hos oss innebär

 • Vi samlar in dina energirelaterade fakturor och sammanställer dem på en faktura
 • Experter håller koll på dina siffor och säger till om något avviker från det normala
 • Fakturor, rapporter och statistik samlas på din personliga kundzon

Fakturasamordningstjänsten ger dig en mycket god överblick och kontroll över dina energikostnader till minimal tidsinsats. Du kan i stället använda tiden till analys och åtgärder för att minska kostnadsmassan långsiktigt.

Klimatrapportering
Genom fakturasamordningen har du all data som är nödvändig för rapportering av klimatpåverkan av din egna energianvändning. En komplett genomför du enkelt på din kundzon.

Kontaktperson för Fakturasamordning

Valutaprissäkring för dig som är clearingkund

Valutaprissäkring för dig som är clearingkund

För dig som vill säkra din risk för valutavariationer har vi en valutasäkringstjänst som är sammankopplad med elhandelsflödet. Tjänsten ger dig bästa möjliga stabilitet och förutsägbarhet i kostnaden för dina elinköp.

Vi säkrar din valutarisk för dina framtida elmarknadspositioner.
När du genomför prissäkringar på terminsmarknaden så sker prissäkringar i EUR. För de flesta, som inte har övriga valutaflöden i EUR, innebär detta en valutarisk. Valutarisken består i risken för en ogynnsam utveckling av valutakursen EUR/SEK.

Varför är det bra att säkra valutarisken?

 • Historiskt har svängningarna i valutakursen EUR/SEK varit stora. Som mest har valutakursen förändrats med ca 20 % på ett år och då kan det vara svårt att budgetera sitt elpris.
 • Det finns bra strategier för att minimera valutarisk genom handel med valutaterminer. Det kan göras med låg risk och till en låg kostnad.
 • Med en långsiktig valutasäkringsstrategi, får du en genomsnittlig EUR/SEK-kurs för dina kraftinköp och kan undvika plötsliga kostnadsökningar på grund av valutakursförändringar.

Kontaktperson för Valutaprissäkring

Bokföringstjänst för dig som har klientmedelskonto

Bokföringstjänst för dig som har klientmedelskonto

När du tecknar ett avtal med klientmedelskonto erbjuder vi dig en bokföringstjänst. Det innebär, precis som en redovisningsbyrå, att vi sköter bokföringen åt dig för all energikostnad.

Vi rapporterar månadsvis moms- och elskattedeklaration, leverantörsreskontra och bankkontoavstämningar. Du får med andra ord en bokföring över alla dina energirelaterade kostnader.

Du sätter månadsvis in ett belopp på ett klientmedelskonto som motsvarar kommande månadskonstnad för finansiell avräkning och fysisk energi.

Vi kontrollerar dagligen behovet av säkerheter och garantier. Vi kontaktar dig så klart vid behov.

Kort sagt får du en helhetsredovisning klar för att läsas in i ditt redovisningssystem.

Kontaktperson för Bokföringstjänst

Skattedeklaration för dig som är clearingkund

Skattedeklaration för dig som är clearingkund

När du är clearingkund hos oss kan du få ett färdigt underlag som du enkelt kan föra in på din skatteblankett.

Skattedeklaration - bakgrund
Enligt lag ska alla som importerar el betala skatt för detta, en så kallad punktbeskattning. För dig som är clearingkund och köper el på elbörsen NordPool i Norge, räknas det som att du importerar el. Därmed är du också skyldig att månadsvis betala energiskatt till Skatteverket.

Varje månad
Denna skatt ska deklareras varje månad. För kommuner och landsting ska skattedeklarationen göras innan den 12:e dagen efter fakturerad månad. För övriga ska skattedeklarationen göras innan den 26:e dagen efter faktureradmånad.

Underlag
För dig som är clearingkund kan vi på Entelios erbjuda ett färdigt underlag som du enkelt kan föra in på din skatteblankett. Detta underlag innehåller all faktisk fakturerad energi inklusive justeringar ifall det uppkommit sådana.

Rapporten är uppbyggd så att du vet vilka rutor som ska fyllas i på skatteblanketten, så att det ska fungera så enkelt som möjligt för dig som kund.

Kontaktperson för Skattedeklaration