Notice This website is under construction.

Energitjänster

Vi erbjuder smarta energitjänster och teknik anpassad för din verksamhet, klimatstrategier och vägledning på kraftmarknaden du är en del av.

Våra energitjänster är byggt på vårt kundlöfte, att vara vår kunds viktigaste bidrag till en hållbar framtid. Vi tar detta kundlöfte på stort allvar och önskar att hjälpa våra kunder att minska sin förbrukning, använda el smartare och få betalt för den ström och kapacitet som inte används. Genom att arbeta inom ramar som är förbestämda med kunden så finner vi innovativa lösningar som hjälper kunder att reducera energikostnader samtidigt som man sänker sitt CO2 utsläpp och skapar möjligheten till att göra gröna framsteg med svarta siffror.

Strømtjenester

Ditt viktigaste bidrag till en hållbar framtid

För Entelios är innovation och teknologiska lösningar som bidrar till hållbarhet viktiga element i verksamheten. Entelios har som mål att vara kundens viktigaste bidragsgivare till en hållbar framtid och genom att erbjuda ren energi, spetskompetens och teknologi vill Entelios möjliggöra för sina kunder att bli ledande inom området klimatvänliga energilösningar. Konceptet med att vara en innovativ och långsiktig energipartner grundar sig i en vilja att hjälpa kunder att använda elen smartare, minska de totala energikostnaderna, reducera CO2 -fotavtrycket och skapa nya intäktsströmmar.

Flexibilitet

Placeholder

Solceller

Placeholder

Batterier

Placeholder

Elstyrning

Placeholder

Laddstolpar

Placeholder

Solceller tak

Flexibilitetstjänster för företag

Vi kan erbjuda dig som elhandelskund möjligheten att sälja din förmåga att vara flexibel och få tillbaka en intäkt för att kortvarigt aningen minska eller öka din elproduktion eller elförbrukning. Din förmåga att vara flexibel hjälper nätägare och Svenska kraftnät att hantera utmaningar i kraftsystemet, så som att säkerställa stabilitet och driftsäkerhet samt minimera risken för effekt- och kapacitetsbrist. Detta kan uppnås genom att sälja sin flexibilitet på lokala flexibilitetsmarknader, stödtjänster och till avhjälpande åtgärder.

Genom att leverera flexibilitet kan du justera din energiförbrukning eller produktion, vilket kan minska behovet av fossila bränslen och bidra till en mer hållbar energianvändning. Genom att leverera flexibilitet kan du också bidra till att skapa ett mer stabilt elnät och minska risken för avbrott i elförsörjningen. Dessutom kan du få en extra intäktskälla genom att delta på marknaden för stödtjänster och sälja din flexibilitet till Svenska kraftnät.

Som en ledande leverantör av flexibilitetstjänster kan vi på Entelios hjälpa dig att sälja din flexibilitet genom att aktivera och styra dina flexibla resurser, såsom energilagringssystem, elfordon, fastigheter och industriprocesser.

Varför behövs flexibilitet?

Med en ökad andel av förnybar energiproduktion och ett växande behov av elektricitet blir flexibilitet helt avgörande för att säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning samtidigt som det bidrar till att vi uppfyller klimatmålen. Genom att använda flexibilitet kan man optimera elsystemet och minska risken för avbrott i elförsörjningen samtidigt som koldioxidutsläppen kan minskas.

Stödtjänster för balansering och avhjälpande åtgärder

Stödtjänster och avhjälpande åtgärder syftar till tjänster som är nödvändiga för att upprätthålla en säker och stabil drift av elnätet, dessa tjänster inkluderar bland annat frekvensreglering.
Frekvensreglering handlar om att hålla elnätets frekvens konstant genom att justera produktionen och konsumtionen av el i realtid – alltså att det tillförs lika mycket el som det förbrukas. Detta är viktiga för att upprätthålla en säker och pålitlig elförsörjning. I Sverige ansvarar Svenska kraftnät för att tillhandahålla och koordinera dessa tjänster för att säkerställa att det råder balans i kraftsystemet. För att hantera störningar som kan rubba på balansen tillhandahåller Svenska kraftnät stödtjänster för balansering och avhjälpande åtgärder. Stödtjänster är helt marknadsbaserade och upphandlas med hjälp av budgivning i respektive marknad.

Lokala flexibilitetsmarknader

Lokala flexibilitetsmarknader är marknadsplatser där producenter och förbrukare av energi kan erbjuda flexibilitet i sin energiförbrukning eller produktion. Dessa marknader är utformade för att möjliggöra en mer effektiv användning av energi, minska belastningen på elnätet och stödja integrationen av förnybar energi.
På en lokal flexibilitetsmarknad kan elförbrukare och producenter exempelvis erbjuda att sänka sin energiförbrukning eller öka sin energiproduktion under vissa tider på dagen eller vid specifika händelser, som exempelvis en hög efterfrågan på el under vintermånaderna. Detta kan sedan köpas av nätbolaget för att frigöra kapacitet i det lokala elnätet.

Genom att möjliggöra en mer effektiv användning av energi på en lokal nivå kan lokala flexibilitetsmarknader bidra till att minska belastningen på elnätet och undvika kostsamma investeringar i nätinfrastruktur. De kan också stödja integrationen av förnybar energi genom att göra det möjligt att balansera produktionen av energi från förnybara källor med efterfrågan på energi på ett mer flexibelt sätt.

Entelios hjälper sin kunder att erbjuda flexibilitet från sin elförbrukning eller produktion och möjliggöra deltagande på lokala flexibilitetsmarknader. Genom att delta på lokala flexibilitetsmarknader kan Entelios hjälpa sina kunder att minska sina energikostnader, öka sin energieffektivitet och bidra till en mer hållbar energiframtid.

Flexibilitetsresurser

Entelios hjälper till med att identifiera flexibilitetsresurser och säljer din flexibilitet. Du får en ekonomisk ersättning för de tillfällen som din flexibilitet har sålts, oavsett om din flexibilitetsresurs används eller inte.

 1. Industriella produktionsprocesser: Många industrier kan vara flexibla i sin energiförbrukning genom att justera processer i produktionen.
 2. Värme- och kylsystem: Byggnader och anläggningar kan vara flexibla i sin energiförbrukning genom att justera sin värme- och kylning.
 3. Förnybar energiproduktion: Sol- och vindkraftsanläggningar kan vara flexibla i sin energiproduktion genom att justera sin produktion under korta perioder.
 4. Energilagring: Batterier och andra former av energilagring kan vara flexibla genom att anpassa laddning och urladdningen av batteriet.
 5. Elektrisk transport: Elbilar och andra elektriska transportmedel kan vara flexibla i sin energianvändning genom att ladda under perioder med låg efterfrågan på energi och sedan använda sin energi under perioder med hög efterfrågan.

Genom att erbjuda flexibilitet från dessa och andra resurser kan aktörer på en lokal flexibilitetsmarknad hjälpa till att balansera energisystemet och bidra till en mer hållbar energiframtid.

Såhär går det till:

Entelios hjälper till med att identifiera flexibilitetsresurser och säljer din flexibilitet. Du får en ekonomisk ersättning för de tillfällen som din flexibilitet har sålts, oavsett om din flexibilitetsresurs används eller inte.

 1. Identifiera flexibla resurser: För att kunna leverera flexibilitet behöver du identifiera de resurser som kan användas för att justera din energianvändning. Det kan vara allt från elfordon och energilagringssystem till fastigheter och industriprocesser.
 2. Installation av hårdvara: För att kunna veta hur mycket flexibilitet som kan levereras och när en leverans ska ske behöver vi mäta din effekt och frekvens. Hårdvaran används också för att verifiera att du har levererat den flexibilitet som du har åtagit dig.
 3. Anslutning till en Entelios plattform: För att kunna delta i marknaden för stödtjänster ansluter vi dig till Entelios plattform som samlar in och hanterar din flexibilitet.
 4. Förkvalificering: Entelios förkvalificerar dina resurser och säkerställer att de uppfyller de tekniska kraven.
 5. Budgivning: När resursen har blivit godkänd på sin förkvalificering hanterar Entelios marknadshandeln och budgivningen på marknaderna.
 6. Betalning: Efter att ha levererat flexibilitet får du betalt för de timmar som du har varit med i marknaden. Betalningen kan variera beroende på hur mycket flexibilitet du har levererat och vilka marknader som din resurs har deltagit på.

Du kan redan nu få en uppfattning om vilka marknader som du kan delta på. Gör testet nedan och ta reda på hur du kan erbjuda flexibilitet till elnätet eller kontakta oss nedanför.

Solceller tak

Solceller till företag

Allt fler företag ser värdet av solceller för att minska kostnader och miljöpåverkan. Det beror på en ökad medvetenheten om företagets klimatpåverkan, viljan av att minska sitt koldioxidutsläpp och de ekonomiska fördelarna som det medför.

Entelios är specialiserade på att hjälpa företag att använda sig av solenergi på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att låta oss ta investeringen kan företagets energikostnader minskas samt att man undviker de stora prissvängningarna på marknaden. Som kund kan du välja att köpa hela eller delar av den producerade solenergin till ett fast eller rörligt pris, allt efter dina egna önskemål och behov. Detta hjälper ditt företag att spara pengar och att minska företagets klimatavtryck.

Solenergi och solcellsanläggningar – förnybar energi för framtiden

Entelios erbjuder skräddarsydda lösningar för att hjälpa företag att börja delta på solenergimarknaden. Genom att vidta dessa åtgärder kan företag minska sina utsläpp och elkostnader.

En lönsam investering för ditt företag – solceller till företag

Solenergi är inte bara en hållbar energikälla, utan också en bra investering för företaget. Genom att bygga en solcellsanläggning på byggnadens tak kan man sänka sina energikostnaderna och få en högre energiklass samtidigt som byggnadens värde ofta ökar.

Vi hjälper dig från A till Ö

Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi dig genom hela processen, och anpassar solcellsanläggningarna efter dina krav och behov.
Entelios är måna om att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar varje enskilt företag. Vi erbjuder därför en analys av företagets behov och potential innan konkreta förslag på lösningar läggs fram. På så sätt kan vi säkra att ditt företag använder solenergi på ett kostnadseffektivt sätt.

5 goda skäl att börja använda solceller

Det finns flera skäl varför företag bör investera i solenergi. Här är några:

 1. Minska kostnader: Solcellsanläggningar kan bidra till att minska företagets energikostnader på lång sikt. Företaget kan producera egen el med hjälp av solenergi och minska sitt behov av att köpa el från nätet, vilket därmed också ger besparingar i nätavgifter, skatter och andra avgifter.
 2. Hållbarhet: Solenergi är en hållbar energikälla som hjälper till att minska företagets utsläpp. Genom att producera el från solenergi kan företaget minska sitt koldioxidavtryck och bidra till en mer hållbar framtid.
 3. Konkurrenskraft: Företag som har solcellsanläggningar kan öka sin konkurrenskraft genom att visa att de tar ansvar för klimatet och är måna om hållbarhet. Detta kan vara en viktig faktor för kunder som överväger att göra affärer med dig. 
 4. Utnyttja takutrymmet: Solcellsanläggningar kan installeras på taket av kommersiella fastigheter. Man kan därför använda yta man annars inte använder för att producera el och därför spara pengar på att inte behöva köpa in den från nätet.
 5. Lång livslängd och lite underhåll: Dagens solcellsteknik är robust, med lång livslängd och den kräver lite underhåll. Detta gör solcellsanläggningen till en långsiktig och kostnadseffektiv investering för ditt företag.

Hur fungerar det i praktiken?

Rent praktiskt analyserar vi i första hand det enskilda företagets energiförbrukning, byggnad och takkonstruktion samt möjligheter för solcellsinstallation. På så sätt kan Entelios hitta den bästa lösningen tillsammans med kunden.

Entelios erbjuder finansieringslösningar som gör det lättare för företag att komma igång med solenergi. Vi fungerar som en rådgivare för att hjälpa kunden att optimera de ekonomiska fördelar som ingår i utbyggandet av solceller, till exempel klimatbidrag. Efter att solcellsanläggningen är installerad säkerställer vi att solpanelerna fungerar optimalt och att företaget når önskat resultat. Detta inkluderar regelbundet underhåll och uppföljning för att se till att solcellssystemet fungerar som det ska och producerar maximal effekt efter olika typer av förhållanden.

Entelios hjälper företag att göra hållbara val

Vi erbjuder smarta eltjänster anpassade efter ditt företag, skapar klimatstrategier och ger vägledning på elmarknaden. Med hjälp av att vi erbjuder lönsamma elavtal, spetskompetens och teknik vill vi göra det möjligt för våra kunder att bli ledande inom hållbara och lönsamma energilösningar. Genom att vara en innovativ och långsiktig energipartner hjälper vi företag att använda el smartare. Vi vill bli våra kunders viktigaste bidrag till en hållbar framtid.

Tät kommunikation och energirådgivning

Entelios har ett nära samarbete med våra kunder för att säkerställa att solcellsanläggningen fungerar optimalt och ger högsta möjliga effekt. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att använda sig av solenergi och kan därför erbjuda skräddarsydda lösningar efter ditt företags behov.

Vill ditt företag vara med och investera i solceller och solenergi?

Då kan Entelios hjälpa dig att hitta den bästa lösningen efter dina behov. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur Entelios kan hjälpa ditt företag att använda solenergi på bästa sätt.

Batterier som resurs

Kombinera energilagring med egenproducerad förnybar energi. I samarbete med batteri- och teknikleverantörer ser Entelios till att din verksamhet har en flexibel och grön energiförbrukning. Säkerställ optimal användning, flexibilitet på marknaden och lönsam drift.

Flexibilitet

Beprövade lösningar för deltagande på flexibilitetsmarknaden som genererar nya inkomstströmmar.

Grön konsumtion

Kombinera energilagring med egenproducerad förnybar energi och minska ditt klimatavtryck.

Teknologi

Samarbeta med ledande aktörer för att producera och konsumera ren, kostnadseffektiv och pålitlig energi.

Lönsamt

Optimal användning av batterier säkerställer hög lönsamhet. Finansiering genom ett elavtal gör lösningen enkel och säker.

Energihushållning och smart förbrukning

Med Entelios kan ditt företag implementera modern och pålitlig teknik för att hantera och spara på energiförbrukningen. Vi tillhandahåller tjänster för automatisk sänkning av energikostnader och energiförbrukning, så att ditt företag får bättre överblick över utgifterna, drivs på ett mer miljövänligt sätt och hittar nya sätt att bli lönsamt på.

Energihantering

En smart lösning som övervakar och minskar energikostnaderna.

Energibesparing

Avancerad energiövervakning för att kartlägga förbrukningen och minska energikostnaderna.

Energihushållning

Automatisk överföring av energiförbrukning till timmar med låga elpriser för minskade kostnader.

Spar Garanti

Energioptimering av byggnader. Vi erbjuder en spar garanti.

Laddstolpar till ditt företag

Smart och effektiv elbilsladdning

Entelios levererar komplett laddningsinfrastruktur, lätt skalbar för flera laddningsstationer vid behov. Med effektiv laddning, smart styrning och finansiering av laddstationer från 0 SEK kommer ditt företag att kunna möta det växande behovet av laddstationer på ett kostnadseffektivt sätt.

Effektiv laddning

Tillsammans med våra partners har vi tagit fram ett koncept som optimerar antalet laddstationer inom tillgänglig kapacitet.

Smart kontroll

Vi tillhandahåller ett smart system för kontroll av laddningstider och flexibel betalning. Daglig användning hanteras i en app.

Kostnadseffektivt

Dubbla laddningsuttag per station minskar installationskostnaderna.

Finansiering

Laddstationer från 0 SEK för finansiering via ett elavtal.

Se hur vi hjälpt andra kunder med våra energitjänster

Entelios och Pixii i ett samarbete kring leverans till stödtjänster och flexibilitet från energilager

Entelios har ingått ett samarbete med företaget Pixii gällande leverans till stödtjänster och flexibilitetstjänster. Samarbetat vill möjliggöra en helhetslösning för leverans till stödtjänster som kombinerar Entelios erfarenhet av energihantering och marknadskunskaper...

Entelios samarbete med Naturskyddsföreningen stöttade storsatsning av Akademiska Hus

På den progressiva elmarknaden eskalerar behovet av nya och förbättrade energitjänster. Entelios är en framsynt och innovativ energipartner som stöttar sina kunder när det gäller att ta fram smarta lösningar för en mer kostnadseffektiv användning av ström. Som...

Entelios stöttar Martin & Servera i deras satsning på solenergi

Martin & Servera är Sveriges ledande grossist för restauranger och storkök. Förutom att hjälpa sina kunder att göra hållbara val satsar de även stort på att minska sin egen klimatpåverkan, målet är en klimatneutral verksamhet 2030. Vi på Entelios har varit Martin...

Fiven visar att det är lönsamt att investera i efterfrågeflexibilitet

Fiven har gjort flexibilitetsinvesteringar som gör dem redo för framtiden. Med hjälp av flexibilitetslösningar från Entelios kan Fiven koppla ur sina produktionsugnar inom 1,3 sekunder och därmed delta i frekvensmarknaden...

Genom flexibilitetslösningar kan Hennig-Olsen Is ge avgörande bidrag till det lokala elnätet

Ett positivt samhällsbidrag stod i fokus för Hennig-Olsen Is när de ingick avtal om flexibilitet genom Entelios. Flexibilitetslösningarna hos Hennig-Olsen Is gör att de både kan producera ”Kremen av iskrem” och bidra till bättre...

Lerøy reducerar kostnader och förbrukning utan att det sker på bekostnad av den dagliga driften

Lerøy levererar fisk och skaldjur motsvarande fem miljoner måltider – varje dag! Medarbetarna på Lerøy spelar en avgörande roll för att lyckas med detta. Detsamma gör en stabil elförsörjning. Energilösningar som inte påverkar den dagliga driften var därför ett viktigt...

Sidensjö vindpark stöttar kraftsystemet genom att nedreglera sin produktion

Sidensjö vindpark har blivit godkänd på sin ansökan att leverera till FCR-D ned och har deltagit i marknaden flera gånger sedan dess för att stötta kraftsystemet. Vid behov har vindparken möjlighet att reglera ner sin produktion inom loppet av några sekunder för att...

Skandia Fastigheter – en stabil aktör på flexibel marknad

Väla köpcentrum, Sveavägen 44, Frölundatorg, S:t Per Gallerian, Mörby centrum och så vidare. Listan av välkända handelsplatser och fastigheter som ägs och förvaltas av Skandia Fastigheter kan göras betydligt längre. Det prisbelönta fastighetsbolaget tillhör landets...

Fyll i din kontaktinformation och lämna en kort kommentar om vad ärendet gäller så återkommer vi så fort som möjligt.

  Stor kundportfölj

  Vi ansvarar för en kundportfölj på över 23 TWh – vilket motsvarar årsförbrukningen för 1,3 miljoner hushåll. Det gör oss till den största en av de största energileverantören för företagsmarknaden i Norden.

  Generera nya intäktsströmmar

  Entelios hjälper företaget att optimera och kommersialisera strömförbrukningen. Upptäck nya inkomstkällor med Entelios.

  Din trogna partner

  Vi erbjuder ren energi, spetskompetens och teknik som gör att alla typer av företag kan bli ledande inom klimatvänliga energilösningar.