Portfolio Management

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Säkra ditt elpris

Säkra ditt elpris

Entelios är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden. 

Ett samarbete med oss är nära och personligt med hög servicenivå.

God service och nöjda kunder
Vi är kända för god service, goda förvaltningsresultat, en fantastisk administration och har väldigt nöjda kunder vilket årligen bekräftas både i vår kundundersökning och i att vi behåller våra befintliga kunder.

Låga elpriser och stabil avkastning
Vår huvudsakliga verksamhet utgår från att skapa låga elpriser för våra förbrukningskunder samt en bra stabil avkastning för våra kunder med produktion, allt med utgångspunkt i ett fastställt arvode för våra tjänster.

I dagsläget är vi tretton personer som arbetar med portföljförvaltning och analys. Vi har allihop bred erfarenhet och kompetens av elmarknaden. Detta minskar dina risker och ökar din konkurrenskraft.

Medvetna val
Portföljförvaltning är riskhantering och riskhantering är att göra medvetna val. Medvetna val gör att man över tid säkrar det bästa ekonomiska utfallet.

Vi har Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med värdepapper, vilket är ett kvitto och en garant för kvalitet i vårt arbete, transparanta handelsprocesser, en oberoende granskning, compliance med gällande regelverk, lagar samt policyer.

Minimera riskerna - bli clearingkund hos oss

Minimera riskerna - bli clearingkund hos oss

Att bli clearingkund på Nordpool och Nasdaq OMX innebär att du eliminerar motpartsrisken i din elhandel

Vi startar med att göra en grundlig analys av gällande riskpolicy och gemensamt tar vi beslut om hur du vill att vi ska förvalta din kraftportfölj. Besluten dokumenteras i din riskpolicy.

Efter arbetet med policy och prissäkringsstrategier ger vi dig

 • Möjlighet att välja mellan rådgivande-, orderstyrd- eller en diskretionär handel. Alternativen ger alla utrymme för säkringshandel och aktiv handel för att säkerställa långsiktigt låga och stabila elpriser utifrån fastställd policy.
 • Förvaltning efter givna ramar och riktlinjer
 • Överblick över kostnader och risker
 • Oberoende analyser om elmarknaden
 • Medverkan på seminarier och utbildningar
 • Möjlighet till fakturering via EDI
 • Vi tar ett helhetsgrepp om administrationen genom statistik, uppföljning samt olika rapporter via vår kundzon. Du kan när som helst gå in och se över din kostnads- och förbrukningsbild för dina anläggningar.
 • Vi blir ditt ombud på Nordpool och Nasdaq OMX och förvaltar portföljen
 • Vi hjälper dig som kund med avtalsadministration med Nordpool och Nasdaq OMX ochupplägget med konton hos din bank


Valutahandel
Välj vår valutaprissäkring för en prissäkrad elhandel.Valutahandel säkrar din elkostnad i den valuta du själv önskar.
När du köper eller säljer el och samtidigt prissäkrar framtida elmarknadspositioner så sker prissäkringarna i EUR. Det innebär en valutarisk eftersom valutakurserna på olika valutor inte samvarierar med EUR.
Vi har tagit fram en valutasäkringstjänst för att kunna erbjuda dig som clearingkund bästa möjliga stabilitet i din elhandel.

Fakturasamordning

När du blir kund hos oss kan vi också erbjuda dig fakturasamordning. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om all din administration. Vi tar emot, betalar, registrerar och vidarefakturerar alla dina fakturor oavsett energislag och sammanställer kostnaden per anläggning. Du väljer själv om du vill bli fakturerad per anläggning eller i någon annan gruppering.

Skattedeklaration

När du är clearingkund hos oss kan du också få ett färdigt underlag som du enkelt själv kan föra in på skatteblanketten gällande punktbeskattning för el.

Vi är din motpart. Du får alla fördelar.

Vi är din motpart. Du får alla fördelar.

Få fördelarna av att handla i SEK med oss som motpart.

Vår ägarsituation borgar för stabilitet och säkerhet. Det innebär att vi kan vara motpart till Nord Pool och Nasdaq OMX för din räkning och du blir vår motpart. Har du en elanvändning större än ca 25 GWh per år kan du lägga upp en egen individuell portfölj och därmed får du handla kraft i valfri valuta och slippa ställa säkerhetskrav till börserna.

Som kund har du samma möjligheter till aktiv handel och transparens som om du vore clearingkund.

Efter riskanalys och prissäkringsstrategi erbjuder vi dig

 • Möjlighet att välja mellan rådgivande-, orderstyrd- eller en diskretionär handel. Alternativen ger alla utrymme för säkringshandel och aktiv handel för att säkerställa långsiktigt låga och stabila elpriser utifrån din individuella fastställda policy
 • Förvaltning efter givna ramar och riktlinjer
 • Överblick över kostnader och risker
 • Oberoende analyser om elmarknaden
 • Medverkan på seminarier och utbildningar
 • Möjlighet till fakturering via EDI
 • Vi tar ett helhetsgrepp om administrationen genom statistik, uppföljning och olika rapporter via vår kundzon. Du kan när som helst gå in och se över dina kostnads- och förbrukningsbild för dina anläggningar.


Fakturasamordning
När du blir kund hos oss kan vi också erbjuda dig fakturasamordning. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om all din administration. Vi tar emot, betalar, registrerar och vidarefakturerar alla dina fakturor oavsett energislag och sammanställer kostnaden per anläggning. Du väljer själv om du vill bli fakturerad per anläggning eller i någon annan gruppering.

Kontaktperson för Entelios Portfölj

Välj hur du vill sälja din elproduktion

Välj hur du vill sälja din elproduktion

I dag är elmarknaden både avreglerad och globaliserad. 

Elpriset och elcertifikatpriset påverkas av bland annat utbud och efterfrågan, konjunkturer, världsekonomin och valutahandel. Investeringen i produktion påverkas inte enbart av vind och temperatur.

Investeringstankar
För dig som ska investera i produktion, kan det innebära svårigheter att budgetera och riskera att fast eller rörligt elpris blir ojämn.Vår portföljmodell ger dig möjlighet att säkerställa en långsiktigt stabil avkastning på din investering.

Välj olika sätt
Som producent har du olika alternativ att välja mellan när du säljer din elproduktion. Att skriva ett fastprisavtal och binda elpriset för ett eller flera år på en felaktig nivå, kan riskera att din investering blir mindre lönsam. Att förvalta din elproduktion i en portfölj ger en stabil avkastning och reducerar prisrisken.

Här är några av de olika sätt du kan välja mellan:

 • Balansansvar
 • Spotprisrelaterade köpkontrakt
 • Portföljförvaltning
 • Fastprissatta köpkontrakt
 • Försäljning av el-certifikat
 • Försäljning av Ursprungsgarantier
 • Analys av elpriser, el-certifikat och Ursprungsgarantier
 • Kassaflödesfördelar för försäljning av produktion
 • Presentation av elmarknad, analyser, förvaltningskoncept till investorer och banker

Flerbolagsportfölj

Flerbolagsportfölj

Det här branschledande förvaltningskonceptet ger dig storkundens fördelar. Tjänsten är enkel och mycket framgångsrik.

Vi erbjuder dig med volymer från 5 GWh att hantera dina kraftinköp på samma sätt som stora elförbrukare. Gemensam kraftportfölj ger jämnare prisutveckling.

Olika inköpstrategier
Vi har utvecklat ett flerbolagsportföljsystem med olika inköpstrategier. Du väljer din egna, unika policy utifrån din syn på marknaden och risknivåer.

 • Treårig säkringsstrategi
  Den historiskt sett mest framgångsrika inköpsstrategin är en trappstegsförvaltning som sträcker sig över fyra år - innevarande leveransår samt tre framtida år. I modellen bygger man sakta men säkert upp säkringsnivån i portföljen tills man innan leverans är helt säkrad. Modellen sprider risker över tid och över olika marknadsscenarion.

 • Garanterat index
  Vi garanterar ett indexpris. Du får alltid index som ditt leveranspris. Indexpriset byggs upp över tre år innan leveransåret. Riskerna sprids på ett bra sätt över tid och du tar ingen risk på förvaltarens inköpsförmåga. All risk ligger hos oss. Du kan enkelt beräkna indexpriset och kontrollera dess riktighet i efterhand.
 • Optimeringshandel
  Att ha ren optimeringshandel i tillägg till en säkringsstrategi eller en spotleverans, lägger god grund för dig som vill försöka minimera ditt elpris, mer än vad traditionella säkringsstrategier kan klara.

Välj din egen kombination
Eftersom varje kund är unik, med egen syn på hur elkostnaden slår mot företagets resultat och konkurrenskraft, måste du själv kunna kombinera din egen policy. Därför ger vi dig möjlighet att kombinera de tre förvaltningsstrategierna i olika procentuella satser, tillsammans med andel rörligt spotpris. Kombinationen ger dig en unik möjlighet att sätta din egen riskprofil på ditt elinköp och samtidigt dra nytta av att vara del av en större portfölj med enorm volym och dess inköpsfördelar.

Miljövänlig el
I leveransen i flerbolagssystemet har du som alltid möjlighet att välja miljömix själv. Det gör du enklast genom att ge oss en årlig handelsorder på den mix du önskar.

Handel och leverans
All säkringshandel sker i svenska kronor så att du inte står för en valutarisk.

Fakturasamordning
När du blir kund hos oss kan vi också erbjuda dig fakturasamordning. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om all din administration. Vi tar emot, betalar, registrerar och vidarefakturerar alla dina fakturor oavsett energislag och sammanställer kostnaden per anläggning. Du väljer själv om du vill bli fakturerad per anläggning eller i någon annan gruppering. Du kan också när som helst se över kostnad- och förbrukningsbilden på din egna kundzon där vi samlar all statistik, uppföljning och alla rapporter som gäller för dina anläggningar.

Kontaktperson för Flerbolagsportfölj

Marknadsanalys

Marknadsanalys

Vi skickar dagligen ut en marknadsanalys till våra kunder. Varje vecka skickar vi också ut et veckobrev.

I dagens morgonkommentar kan du kortfatta läsa om olika förutsättningar för den dagliga handeln.

I vårt veckobrev skriver vi vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver.

Vill du också få vår analys til din e-postadress? Skicka ett mejl til contact.nordic@entelios.com.

 Här är ett exempel på vår veckovisa marknadsanalys kan se ut.