Flerbolagsportfölj

Det här branschledande förvaltningskonceptet ger dig storkundens fördelar. Tjänsten är enkel och mycket framgångsrik.

Vi erbjuder dig med volymer från 5 GWh att hantera dina kraftinköp på samma sätt som stora elförbrukare. Gemensam kraftportfölj ger jämnare prisutveckling.

Olika inköpstrategier
Vi har utvecklat ett flerbolagsportföljsystem med olika inköpstrategier. Du väljer din egna, unika policy utifrån din syn på marknaden och risknivåer.

  • Treårig säkringsstrategi
    Den historiskt sett mest framgångsrika inköpsstrategin är en trappstegsförvaltning som sträcker sig över fyra år - innevarande leveransår samt tre framtida år. I modellen bygger man sakta men säkert upp säkringsnivån i portföljen tills man innan leverans är helt säkrad. Modellen sprider risker över tid och över olika marknadsscenarion.

  • Garanterat index
    Vi garanterar ett indexpris. Du får alltid index som ditt leveranspris. Indexpriset byggs upp över tre år innan leveransåret. Riskerna sprids på ett bra sätt över tid och du tar ingen risk på förvaltarens inköpsförmåga. All risk ligger hos oss. Du kan enkelt beräkna indexpriset och kontrollera dess riktighet i efterhand.
  • Optimeringshandel
    Att ha ren optimeringshandel i tillägg till en säkringsstrategi eller en spotleverans, lägger god grund för dig som vill försöka minimera ditt elpris, mer än vad traditionella säkringsstrategier kan klara.

Välj din egen kombination
Eftersom varje kund är unik, med egen syn på hur elkostnaden slår mot företagets resultat och konkurrenskraft, måste du själv kunna kombinera din egen policy. Därför ger vi dig möjlighet att kombinera de tre förvaltningsstrategierna i olika procentuella satser, tillsammans med andel rörligt spotpris. Kombinationen ger dig en unik möjlighet att sätta din egen riskprofil på ditt elinköp och samtidigt dra nytta av att vara del av en större portfölj med enorm volym och dess inköpsfördelar.

Miljövänlig el
I leveransen i flerbolagssystemet har du som alltid möjlighet att välja miljömix själv. Det gör du enklast genom att ge oss en årlig handelsorder på den mix du önskar.

Handel och leverans
All säkringshandel sker i svenska kronor så att du inte står för en valutarisk.

Fakturasamordning
När du blir kund hos oss kan vi också erbjuda dig fakturasamordning. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om all din administration. Vi tar emot, betalar, registrerar och vidarefakturerar alla dina fakturor oavsett energislag och sammanställer kostnaden per anläggning. Du väljer själv om du vill bli fakturerad per anläggning eller i någon annan gruppering. Du kan också när som helst se över kostnad- och förbrukningsbilden på din egna kundzon där vi samlar all statistik, uppföljning och alla rapporter som gäller för dina anläggningar.

Kontaktperson för Flerbolagsportfölj